Algemene Voorwaarden

 

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

van StandExpert, gevestigd te Ridderkerk, van toepassing op het verrichten van diensten en het leveren van goederen.

 

ALGEMEEN

Artikel 1
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder StandExpert: iedere natuurlijke of rechtspersoon die betrokken is bij het realiseren van live communication- en interieurprojecten.
2. Onder realiseren van live communication- en interieurprojecten wordt verstaan: alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om beurzen, tentoonstellingen, congressen, evenementen of andere vormen van live communication, alsmede betimmeringen, projectinrichtingen, winkelinrichtingen, meubelen en overige interieurinrichtingen mogelijk te kunnen maken.
3. Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van alle offertes van StandExpert, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, ongeacht of zij strekken tot levering van goederen, dan wel van andere prestaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met StandExpert overeengekomen.
4. Tenzij zulks uitdrukkelijk door StandExpert is aanvaard, gelden eventueel door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden niet.
5. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op eventuele door de opdrachtgever nadere mondelinge, telefonisch, schriftelijke, per telefax, e-mail of op andere wijze gegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging door StandExpert.
6. Onder het begrip ‘werk’ zijn ook leveringen van afzonderlijk materiaal in huur of koop begrepen.
7. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is opdrachtgever verplicht zorg te dragen voor; dat de toegang tot de plaats, waar de aflevering en/of montage moet geschieden onbelemmerd en toereikend is en voorts dat alle medewerking wordt verleend, door de opdrachtgever, om een vlotte aflevering, montage en/of afwerking mogelijk te maken.
8. Dat (onder)vloeren vrij zijn van kalk-, cement- en vuilresten en van losse gedeelten, zo nodig, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, volledig vlak en waterpas zijn en bezemschoon, door opdrachtgever, ter beschikking gesteld worden.
9. Dat in de ruimten waar gewerkt moet worden, elektriciteit, lucht, water en zo nodig verwarming aanwezig is.
10. Dat in geval van verbouwingswerkzaamheden en /of vernieuwing van het interieur, de bedrijfsruimte gedurende het verrichten van werkzaamheden voor het publiek gesloten is.

 

OFFERTE, PRIJSAANPASSING, TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Artikel 2
1. Offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
2. De overeenkomst komt tot stand zodra de acceptatie van de offerte StandExpert heeft bereikt.
3. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand zodra StandExpert aan de opdrachtgever heeft bericht met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
4. Offertes geschieden schriftelijk.
5. Overeengekomen afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden slechts indien zij schriftelijk zijn overeengekomen. De overeengekomen afwijkingen gelden slechts voor één opdracht.
6. StandExpert kan niet aan een offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, of onderdeel hiervan een kennelijke verschrijving of vergissing bevat.
7. StandExpert is niet gehouden een wijziging van de opdracht uit te voeren dan nadat het de wijziging schriftelijk heeft bevestigd en de opdrachtgever alle extra kosten zal vergoeden die voor StandExpert uit deze wijziging voortvloeien.
8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn in de offertes van StandExpert, voor opdrachten tot levering van een ter plaatse te stellen en/of te monteren inrichting of gedeelte daarvan niet begrepen: grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, timmer-, stukadoors-, schilders-, behangers-, herstel-, of ander bouwkundig werk, van welke aard ook, noch de kosten van aansluitingen op het hoofdbuizennet der riolering, van gas of water of het elektriciteitsnet, het vlak- en schoonmaken van vloeren, wanden of plafonds of het reinigen van andere zaken dan het te leveren.
 

Artikel 3
1. Van de offerte van StandExpert maakt deel uit een beschrijving, volgens waarmee StandExpert verplicht is werk uit te voeren en op te leveren.
2. De opdrachtgever dient zoveel mogelijk beschikbaar te zijn voor overleg ter zake van de uitvoering van het ontwerp van het werk en de uitvoering van de in lid 1. bedoelde beschrijving.
3. Indien de in lid 1. bedoelde beschrijving nog keuzemogelijkheden inhoudt voor de uitvoering van het ontwerp, dient de opdrachtgever tijdig van de door hem gemaakte keuzes op de hoogte te brengen. Ingeval voormelde mededeling door de opdrachtgever niet tijdig plaatsvindt, is StandExpert niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertraging en/of schade.
4. Het na het tot stand komen van de overeenkomst overeengekomen meerwerk, zowel mondeling als schriftelijk, en de gevolgen hiervan voor de offerte zullen door StandExpert worden vastgelegd, aan de opdrachtgever worden bevestigd en doorberekend. Indien de opdrachtgever niet binnen veertien dagen na ontvangst van vorenbedoelde vastlegging reageert, wordt hij geacht met deze doorberekening in te stemmen.
5. Alle beschrijvingen, berekeningen, schetsen, schema’s, ontwerpen, tekeningen en modellen die door StandExpert zijn vervaardigd, blijven eigendom van StandExpert en mogen zonder schriftelijke toestemming van StandExpert noch geheel, noch gedeeltelijk verveelvoudigd worden dan wel aan derden worden getoond of ter beschikking worden gesteld of voor welk doel dan ook worden gebruikt en dienen op het eerste verzoek van StandExpert aan StandExpert te worden teruggegeven. De opdrachtgever is tegenover StandExpert aansprakelijk voor alle schade ontstaan doordat derden de tekeningen en overige vermelde bescheiden te zien of ter beschikking krijgen.
6. De opdrachtgever staat jegens StandExpert in voor de juistheid van de door hem verstrekte tekeningen, berekeningen, beramingen en andere gegevens. In verband met deze gegevens aanvaardt StandExpert geen enkele aansprakelijkheid.
7. Indien StandExpert producten vervaardigt naar tekeningen, modellen of in het algemeen naar aanwijzingen die aan StandExpert door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, garandeert hij dat de te leveren producten in Nederland of in het land van bestemming geen inbreuk maken op intellectueel of industrieel eigendomsrecht. De opdrachtgever verbindt zich StandExpert volledig te vrijwaren van alle aanspraken van derden te dezer zake. Van alle aanspraken van derden op grond van een inbreuk op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht zal StandExpert de opdrachtgever onverwijld in kennis stellen. StandExpert zal bij ontvangst van dergelijke bezwaren het recht hebben de vervaardiging en de levering van de producten te staken en van de opdrachtgever vergoeding te vorderen van alle schade en/of kosten die uit dien hoofde voor StandExpert mochten ontstaan, zonder dat StandExpert zelf tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

PRIJZEN
Artikel 4
1. Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.
2. Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen van StandExpert: • gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, vrachtkosten, verzekeringspremies en andere kosten; • gebaseerd op levering vanaf het vestigingsadres van StandExpert, magazijn of andere opslagplaats; • exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; • vermeld in euro’s. Eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
3. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsbepalende factoren na het uitbrengen van een offerte is StandExpert gerechtigd deze door te berekenen aan de opdrachtgever voor zover de verhoging StandExpert ten tijde van het uitbrengen van de offerte in redelijkheid niet bekend kon zijn.
4. Bij samengestelde offertes bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in de offerte vermelde bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
 

KOSTEN, VERGOEDINGEN
Artikel 5
1. Indien geen overeenkomst tot stand komt tussen StandExpert en de opdrachtgever is deze laatste gehouden alle kosten van ter voorbereiding van deze overeenkomst gemaakte foto's, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc. te betalen aan StandExpert.
2. Indien wel een overeenkomst tot stand komt zijn de in lid 1. bedoelde kosten inbegrepen in de overeengekomen prijs.
3. Indien geen overeenkomst tot stand komt, doch de opdrachtgever van het ontwerp geheel of gedeeltelijk gebruik wenst te maken ter uitvoering in eigen beheer of door derden, is hij daarvoor aan StandExpert een in redelijkheid door laatstgenoemde vast te stellen vergoeding verschuldigd.
 

INSPECTIE
Artikel 6
1. De opdrachtgever is verplicht het op te leveren werk vóór oplevering van het live communication en/of interieur project te inspecteren op de goede conditie ervan.
2. Reclames dienen bij het inspecteren onverwijld aan StandExpert te worden gemeld. Daarin wordt binnen redelijke termijn door StandExpert voorzien, waarna wederom inspectie plaatsvindt.
3. Ingeval niet tijdig inspectie plaatsvindt of bij afwezigheid van reclames na tijdige inspectie, heeft StandExpert voldaan aan zijn verplichtingen tot oplevering.
 

 

 

OPLEVERING, EIGENDOM
Artikel 7
1. Na de oplevering is de opdrachtgever gerechtigd het werk in gebruik te nemen. De opdrachtgever is verplicht het werk, specifiek t.b.v. live communication projecten, in eigendom toebehorend aan StandExpert, aan StandExpert af te leveren in de staat waarin het opgeleverd was, zo spoedig mogelijk na afloop van de beurs, de tentoonstelling, het congres, het evenement doch ten hoogste 12 uur daarna.
2. StandExpert is verplicht het af te leveren werk te inspecteren op de goede conditie ervan.
3. Het opgeleverde werk blijft eigendom van StandExpert, evenals het auteursrecht op het ontwerp, de ter voorbereiding gemaakte foto's, ontwerpen, maquettes, modellen, tekeningen etc., een en ander voor zover uit de offerte niet het tegendeel blijkt.
4. Blijkt uit de overeenkomst dat het werk in eigendom wordt overgedragen aan de opdrachtgever, dan geschiedt deze eigendomsoverdracht bij en door de oplevering, onverminderd het in lid 5. bepaalde.
5. Ingeval het werk bestemd is om in eigendom aan de opdrachtgever te worden overgedragen, behoudt StandExpert zich die eigendom voor tot het tijdstip waarop het gehele uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedrag is betaald, in welk geval de eigendom overgaat ter gelegenheid van de laatste betaling. Zolang het eigendom van het werk niet naar de opdrachtgever is overgegaan, is deze niet bevoegd het werk of delen daarvan te verpanden of aan derden daarop enig ander recht te verlenen.
6. De opdrachtgever is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van StandExpert te bewaren.
7. StandExpert is te allen tijd gerechtigd om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij de opdrachtgever aanwezig zijn, bij de opdrachtgever of diens houder weg te (doen) halen indien de opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. In dat geval zal de opdrachtgever StandExpert te allen tijde vrije toegang verlenen tot zijn terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken van StandExpert en/of ter uitoefening van de rechten van StandExpert. Indien de opdrachtgever, ondanks schriftelijke aanmaning, weigert zijn medewerking aan het terughalen van de geleverde zaken te verlenen, verbeurt hij een boete van € 500,- per dag dat hij hiermee in verzuim is/blijft.
8. StandExpert heeft het recht om zaken van de opdrachtgever die het onder zich heeft onder zich te houden totdat al hetgeen de opdrachtgever aan het StandExpert verschuldigd is, is betaald, ongeacht of de door de opdrachtgever verstrekte opdrachten betrekking hebben op de vermelde of op andere zaken van de opdrachtgever. Het recht van retentie heeft StandExpert ook in geval van faillissement van de opdrachtgever.

RISICO
Artikel 8
1. Na oplevering is het gehele werk volledig voor rekening en risico van de opdrachtgever, voor tijdelijke live communication projecten is dit van toepassing tot het moment van aflevering, opnieuw aan StandExpert.
2. De opdrachtgever/houder is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot in het werk gebruikte goederen van StandExpert ten spoedigste aan StandExpert te berichten en is gehouden de schade aan die goederen ontstaan, volledig te vergoeden, ongeacht de oorzaak daarvan.
3. Het transport van zaken geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.
4. Indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat het risico van transport voor rekening van StandExpert komt, dan is StandExpert niet gehouden tot verdere schadeloosstelling dan maximaal € 100,- per m3, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9
1. Goederen van de opdrachtgever, die bestemd zijn om te worden gebruikt bij het ontwerpen van het werk of overeenkomstig de bepalingen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, dienen door de opdrachtgever tijdig bij StandExpert of op de plaats van het werk ter beschikking van StandExpert gesteld te worden.
2. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade opkomend aan de zijde van StandExpert en voortvloeiend uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van de verbintenis strekkende tot het ter beschikking van StandExpert stellen van de in lid 1. bedoelde goederen, ongeacht de oorzaak van het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen.
3. De goederen van de opdrachtgever, die overeenkomstig de bepalingen van het bestek bestemd zijn om te worden gebruikt bij de uitvoering van het werk, alsmede de goederen van de opdrachtgever welke bestemd zijn om in, aan, op of bij het werk te worden tentoongesteld, zullen door StandExpert slechts naar de plaats van het werk worden vervoerd, indien zulks schriftelijk is overeengekomen. De kosten van dit vervoer komen ten laste van de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4. Tijdens het vervoer als in lid 3. bedoeld alsmede tijdens het laden, het lossen, het verblijf in de ruimte waarin het live communication project plaats vindt en het interieurproject wordt gerealiseerd, is het risico van die goederen geheel voor de opdrachtgever. StandExpert is niet tot enige uitkering aan de opdrachtgever gehouden in geval van vermissing, diefstal of beschadiging van de goederen, tenzij de oorzaak daarvan bestaat in opzet of grove schuld van StandExpert .
5. In de gevallen dat de goederen van de opdrachtgever door StandExpert tegelijk met goederen van deze laatste worden vervoerd, is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die ontstaat aan goederen, transportmiddelen of personen in dienst van StandExpert ten gevolge van enig gebrek, hoe ook genaamd, aan de goederen van de opdrachtgever. De opdrachtgever vrijwaart bovendien StandExpert voor de aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade opkomend aan de zijde van derden ten gevolge van zo'n gebrek.
6. De kosten van in- en uitpakken, montage en demontage van de in lid 1. bedoelde goederen zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 10
StandExpert is niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever en/of derden, hetzij voortkomende uit het niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk nakomen van de verbintenis strekkende tot het ontwerpen van het werk of tot uitvoering en in gebruik geving van het werk, hetzij ten gevolge van enig gebrek hoe ook genaamd en wanneer ook ontstaan aan het werk, hetzij ten gevolge van enige andere oorzaak verband houdende met de overeenkomst tussen partijen, tenzij veroorzaakt door opzet of grove schuld van StandExpert.

OVERMACHT
Artikel 11
1. Onder overmacht aan de zijde van StandExpert wordt in ieder geval verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop StandExpert geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor StandExpert niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen. Onder overmacht valt in ieder geval: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, terreur daad, terreur dreiging, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, storingen in de levering van energie en tekortkoming in de nakoming van zijn verbintenis door de opdrachtgever van het interieurproject, alsmede de organisator van de beurs, tentoonstelling, het congres of het evenement, of door de exploitant van de daarvoor bestemde lokaliteit.
2. Ingeval van overmacht is StandExpert niet in verzuim en wordt het overeengekomen moment van oplevering verlengd met de periode, gedurende welke StandExpert door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
3. Voor zover de overeenkomst als gevolg van overmacht binnen redelijke termijn niet kan worden uitgevoerd, heeft StandExpert het recht om de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een enkele schriftelijke kennisgeving aan de ander partij te ontbinden, evenwel zonder deswege tot enige schadevergoeding gehouden of gerechtigd te zijn. Bij een gedeeltelijke uitvoering is de opdrachtgever een evenredig deel van de overeengekomen prijs verschuldigd. Ook ingeval door overmacht de oplevering zodanig wordt vertraagd dat oplevering niet vóór de opening van het interieurproject, de beurs, de tentoonstelling, het congres of het evenement kan plaatsvinden, zijn zowel de opdrachtgever als StandExpert bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In beide gevallen heeft StandExpert slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.
4. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van StandExpert, onverschillig of een dergelijke omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst was voorzien, waardoor StandExpert in redelijkheid niet of niet tijdig aan zijn leveringsverplichting kan voldoen.

BETALING
Artikel 12
1. Betaling van de tussen partijen overeengekomen prijs dient te geschieden, binnen door StandExpert in offertes aangegeven termijnen, veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De op de bankafschriften van StandExpert aangegeven dag van betaling is bepalend. Zulks laat onverlet de bevoegdheid van StandExpert om tijdens de uitvoering of in het gebruik van het werk door de opdrachtgever de betaling van een voorschot op die prijs te vorderen. Betaling van dit voorschot dient te geschieden binnen veertien dagen nadat het desbetreffende bedrag bij factuur in rekening is gebracht. Indien enig factuurbedrag c.q. enige voorschotnota onbetaald is gebleven, heeft StandExpert het recht verdere werkzaamheden op te schorten. Eventuele geschillen geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
2. Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door StandExpert gemaakte vorderingskosten en/of administratiekosten, vervolgens ter voldoening van de door de opdrachtgever verschuldigde rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudst openstaande vorderingen.
3. Indien de betalingen bedoeld in leden 1. en 2. niet binnen de betalingstermijnen hebben plaatsgevonden, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim over het openstaande gedeelte van het factuurbedrag vanaf de vervaldatum der betaling, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De opdrachtgever is per maand de contractuele rente van 1,5% per maand verschuldigd aan StandExpert. Een gedeelte van een maand zal voor een volle gerekend worden. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het verschuldigde bedrag.

ONTBINDING
Artikel 13
1. De overeenkomst wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest. 2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door StandExpert geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

INVORDERINGSKOSTEN, ONDERPAND
Artikel 14
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die StandExpert maakt – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen geheel voor rekening van de opdrachtgever.
 

Artikel 15
Tot zekerheid voor betaling van al hetgeen de opdrachtgever aan of ten behoeve van StandExpert verschuldigd is, heeft deze laatste een retentierecht op alle goederen van de opdrachtgever, die bij het ontwerpen of bij de uitvoering van het werk gebruikt zijn of die daarin, daaraan of daarop of daarbij tentoongesteld zijn.

TOEPASSELIJK RECHT
Artikel 16
De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en StandExpert wordt beheerst door het Nederlands recht. Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en StandExpert voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement waar StandExpert is gevestigd. StandExpert heeft het recht om een geschil ook aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever voor te leggen. april 2016

Algemene Voorwaarden